Page 4 - Ekologia prokreacji 2018
P. 4

4  EK OL OGIA  PR OKRE A C JI .  V ADEME CUM           © Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka,
           Kraków 2018. Wszystkie prawa zastrzeżone


           Wydanie II

           Praca zbiorowa pod redakcją:
           Natalii Ejtminowicz
           Katarzyny Urban
           Antoniego Zięby

           Konsultacja naukowa:
           prof. dr hab. Franciszek Adamski
           dr n. med. Przemysław Binkiewicz
           dr n. med. Justyna Ferek
           dr n. hum. Krystyna Kluz
           lek. med. Ewa Ślizień-Kuczapska


           Fot. na okładce: iStock


           Opracowanie grafi czno-typografi czne:
           Degraf


           ISBN: 978-83-944026-1-7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9