Page 7 - Ekologia prokreacji 2018
P. 7

W S TĘP 7      dyskusji na wymienione tu przykładowo tematy. Badane kwestie
      traktuje się poważnie i z należytą uwagą. Tymczasem w przestrze-
      ni publicznej niejednokrotnie powielane są rzekomo „naukowe”
      opinie, np. że jedynym remedium na uniknięcie plagi niechcianych
      ciąż u nastolatek jest dostęp do antykoncepcji i pigułek dzień po,
      a na ograniczenie pandemii HIV – rozdawnictwo prezerwatyw,
      które trudno uznać za niepodważalny wyraz stanowiska współcze-
      snej nauki.


      Materiały zawarte w tej publikacji zostały zebrane w wyniku kwerendy
      bibliotecznej w bazach literatury medycznej PubMed i MedLine. Ich
      pre zentacja stanowi wyraz realizacji prawa do rzetelnej informacji,
      o którym mowa np. w Deklaracji Praw Seksualnych. 1


      Zaproponowana forma publikacji z klarownym podziałem na
      rozdziały, dotyczące różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego
      oraz zastosowanie formuły pytań i odpowiedzi, ma ułatwić Czy-
      telnikom dotarcie do tych zagadnień, które uznają za najbardziej
      dla siebie interesujące. Należy zaznaczyć, że zawarte w kolej-
      nych rozdziałach krótkie streszczenia wyników poszczególnych
      badań mają służyć jedynie zasygnalizowaniu, a nie wyczerpują-
      cemu ukazaniu zagadnień, które autorzy opracowania uznali za
      szczególnie istotne.      1 „Każdy powinien mieć dostęp do rzetelnych naukowo i zrozumiałych informacji
      na temat seksualności, zdrowia reprodukcyjnego oraz praw związanych z seksu-
      alnością, możliwych do uzyskania w różnych źródłach. Informacje te nie powinny
      podlegać subiektywnej cenzurze, zatajeniu ani zamierzonemu przedstawianiu w fał-
      szywym świetle”. Declaration of Sexual Rights, World Association for Sexual Health,
      2014, www.worldsexuology.org
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12