Page 7 - Ekologia prokreacji 2021
P. 7

Wstęp         Pomysł przygotowania książki, którą oddajemy do rąk Czytelników,
         zrodził się z przekonania, że w toczącym sie w przestrzeni publicz-
         nej dyskursie na temat spraw związanych z ludzką płodnością i pro-
         kreacją brak jest równowagi między argumentami formułowanymi
         przez reprezentantów opcji pro-life i pro-choice. Zwolennikom opcji
         pro-life, reprezentującym ekologiczne podejście do prokreacji, przy-
         pisuje się niejednokrotnie brak naukowej podbudowy, uzasadniają-
         cej ich stanowisko, a opieranie się głównie na przesłankach natury
         aksjologicznej (lub wręcz ideologicznej). Taka ocena nie sprzyja
         traktowaniu wysuwanych przez nich racji z należytą powagą. Tym-
         czasem ich stanowisko ma głębokie podstawy naukowe, których
         źródłem są zbieżne w swojej wymowie wyniki badań prowadzonych
         przez naukowców w różnych krajach świata.

         Próba przybliżenia wyników badań naukowych dotyczących zdro-
         wia prokreacyjnego, publikowanych współcześnie w recenzowanych

         czasopismach specjalistycznych (przede wszystkim o profilu me-
         dycznym), stanowi podstawowy cel przezentowanej książki. Skut-
         ki zdrowotne antykoncepcji hormonalnej, efektywność środków
         wczesnoporonnych, komplikacje i odległe skutki aborcji, następ-
         stwa procedury in vitro – to zagadnienia dociekliwie badane przez
         naukowców. Periodyki medyczne są pełne głosów w ożywionej
         i burzliwej, jak na standardy panujące w świecie nauki, dyskusji na

         wymienione tu przykładowo tematy. Badane kwestie traktuje się
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12