Page 12 - Ekologia prokreacji 2018
P. 12

12  EK OL OGIA PR OKRE A C JI . V ADEME CUM


         „Rozwój fizyczny określany jest jako ciąg przeobrażeń, mających
         charakter nieodwracalnych trendów w zakresie doskonalenia mor-
         fologii i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz ustroju jako całości,
         zmierzających do osiągnięcia pełnej dojrzałości i zdolności do repro-
         dukcji. Rozpoczyna się on zapłodnieniem, a kończy, gdy wymiary cia-
         ła i wszystkie narządy wewnętrzne osiągną pełną dojrzałość”.

         (J. Kopczyńska-Sikorska, R. Kurniewicz-Witczakowa, Rozwój fizyczny – wzrastanie
         i dojrzewanie, w: „Normy w pediatrii”, J. Kopczyńska-Sikorska (red.), Biblioteka Pe-
         diatry 24, PZWL, Warszawa 1996, s. 11)


         „Nowe życie – życie Waszego dziecka zaczyna się w momen cie
         zespole nia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej – plem nika.
         Pow staje jedna komórka, która zaw iera wszys tkie cechy przekazane
         przez komórki rodzi ciel skie i jest ona wypad kową dwóch różnych
         linii dziedz ictwa oraz stanowi pod tym wzglę dem jedyny i niepow-
         tarzalny zaw iązek nowego życia. Ten wielki cud natury, jakim jest
         zapłod nie nie (…) jest początkiem życia dziecka w łonie matki”.

         (R. Kurniewicz-Witczakowa, J. Kopczyńska-Sikorska (red.), Nasze dziecko, Państ wowy
         Zakład Wydawnictw Lekars kich, Warszawa 1994, s. 31)


         „Chromosomy komórki jajowej i plemnika zawierają się w odpo-
         wiednio żeńskim i męskim jądrze komórkowym. Jądra te łączą się ze
         sobą, aby utworzyć pojedyncze, diploidalne jądro komórkowe za-
         płodnionej zygoty. Ten moment tworzenia się zygoty można uznać
         za początek, bądź też punkt zerowy rozwoju embrionalnego”.
         (J. W. Larsen, Human Embryonology, wyd. 2, New York: Churchill Livingstone, 1997, s. 17)


         „Aby mogło powstać nowe życie, musi dojść do zapłodnienia, czyli
         połączenia się komórki płciowej męskiej z komórką płciową żeńską,
         w wyniku czego powstaje nowa struktura potomna nazywana zygo-
         tą. (...) W tym czasie dochodzi też do określenia płci płodu”.
         (A. Malarewicz (red.), Położnictwo. Podstawy opieki położniczej. Podręcznik dla stu-
         dentów licencjackich i magisterskich kierunków położnictwa i ginekologii, Wydaw-
         nictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce
         2009, s. 42-43)
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17