Page 12 - Ekologia prokreacji 2021
P. 12

1 .  Z APŁODNIENIE  POCZ Ą TKIEM  Ż y CIA  CZŁO WIEKA 11

        Kiedy rozpoczyna się życie człowieka?      „Połącze nie się jąder komórkowych jaja i plem nika jest to najważ-
      niejszy moment zapłod nienia – pow stanie nowego orga nizmu.
      Od momentu połączenia się jąder komórkowych jaja i plem nika roz-
      poczyna się rozwój nowego człowieka”.
      (Z. Bielańska-Osuchowska, Jak zaczyna się życie człowieka, Wydawnictwo Naukowe
      PWN, Warszawa 1994, s. 34)


      „Poczęcie, definiowane jako zapłodnienie jaja przez plemnik, ozna-

      cza początek rozwoju człowieka”.      (C. D. Lynch, L. W. Jackson, G. M. Buck Louis, Estimation of the day-specific probabilities


      of conception: current state of the knowledge and the relevance for epidemiological
      research, w: „Pediatric and Perinatal Epidemiology”, Vol. 20 (Suppl. 1), 2006, s. 3–12)
        „Poczęcie, definiowane jako         <<
        zapłodnienie jaja przez plemnik,
        oznacza początek rozwoju
        człowieka”.


      „Rozwój embrionu rozpoczyna się w fazie pierwszej, kiedy to plem-
      nik zapładnia oocyt, tworząc razem z nim zygotę”.
      (A. M. England, A Life Before Birth, wyd. 2, England: Mosby, 1996, s. 31)


      „Najważniejszym skutkiem zapłodnienia jest przywrócenie diploidal-
      nej liczby chromosomów pochodzących w połowie od matki i w po-
      łowie od ojca. Zdeterminowana zostaje również płeć potomka.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17