Page 15 - Ekologia prokreacji 2021
P. 15

14  EK OL OGIA  PR OKRE A C JI .  V ADEME CUM

         „W w yniku zapłodnienia powstaje diploidalna liczba chromosomów
         równa 2n DNA. W ten sposób tworzy się nowa komórka somatyczna
         – zygota – zawierająca informacje genetyczne od obojga rodziców”.
         (T. Pisarski (red.), Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów, Wydawnictwo
         Lekarskie PZWL, Warszawa 2002, s. 270)


         „Rozwój człowieka rozpoczyna się w czasie zapłodnienia – procesu,
         w którym męska gameta (plemnik) i gameta żeńska (oocyt) łączą się
         ze sobą, tworząc zygotę”.

         (T. W. Sadler, Langman’s Medical Embryology, 10th edition, Philadelphia, PA: Lippin-

         cott Williams & Wilkins, 2006, s. 11)
         „Zapłodnienie to proces, podczas którego męskie i żeńskie haplo-
         idalne gamety (plemnik i komórka jajowa) jednoczą się, aby utwo-
         rzyć odmienną genetycznie jednostkę”.

         (J. Signorelli, E. S. Diaz, P. Morales, Kinases, phosphatases and proteases during

         sperm capacitation, w: „Cell and Tissue Research”, Vol. 349, nr 3, 2012, s. 765–782)

         „Możliwe jest precyzyjne określenie istoty ludzkiej. Możemy użyć
         tego terminu jako równoznacznego z terminem członek gatunku
         Homo sapiens. To, czy istota jest członkiem danego gatunku, można
         udowodnić naukowo, poprzez analizę natury chromosomów w ko-
         mórkach żywych organizmów. W tym sensie nie ma żadnych wątpli-
         wości, iż od pierwszych chwil swojego istnienia embrion poczęty
         z ludzkiego plemnika i komórki jajowej jest istotą ludzką; to samo
         stwierdzenie jest prawdziwe dla najgłębiej i nieodwracalnie umysło-
         wo upośledzonej istoty ludzkiej, a nawet dla noworodka narodzo-
         nego jako anencefaliczny dosłownie, bez mózgu”.

         (P. Singer, Practical Ethics, wyd. 2, Cambridge: Cambridge University Press, 1993,
         s. 85-86)


         „Rozwój człowieka zaczyna się od połączenia dwóch komórek – ga-
         mety żeńskiej, czyli komórki jajowej (oocytu), i gamety męskiej –
         plemnika, w akcji zapłodnienia”.

         (M. Troszyński, Położnictwo. Ćwiczenia. Podręcznik dla studentów medycyny, PZWL,
         Warszawa 2003, s. 69)
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20