Page 13 - Ekologia prokreacji 2021
P. 13

12  EK OL OGIA  PR OKRE A C JI .  V ADEME CUM

         Plemnik 23X odpowiada za płeć chromosomalną żeńską, natomiast
         plemnik 23y za płeć chromosomalną męską”.
         (B. L. Kmieć, D. Kaczmarczyk, G. H. Bręborowicz (red.), Położnictwo i ginekologia,
         Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s. 6)         „Zygota to początek nowego człowieka”.

         (K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Before We Are Born: Essentials of Em-
             th

         bryology, 8 Edition, Philadelphia, PA: Saunders, 2013, s. 327)
         „Rozwój fizyczny określany jest jako ciąg przeobrażeń, mających cha-

         rakter nieodwracalnych trendów w zakresie doskonalenia morfolo-
         gii i funkcji komórek, tkanek i narządów oraz ustroju jako całości,
         zmierzających do osiągnięcia pełnej dojrzałości i zdolności do repro-
         dukcji. Rozpoczyna się on zapłodnieniem, a kończy, gdy wymiary
         ciała i wszystkie narządy wewnętrzne osiągną pełną dojrzałość”.


         (J. Kopczyńska-Sikorska, R. Kurniewicz-Witczakowa, Rozwój fizyczny – wzrastanie
         i dojrzewanie, w: „Normy w pediatrii”, J. Kopczyńska-Sikorska (red.), Biblioteka Pe-
         diatry 24, PZWL, Warszawa 1996, s. 11)

         „Nowe życie – życie Waszego dziecka zaczyna się w momen cie
         zespole nia ze sobą żeńskiej komórki jajowej i męskiej – plem nika.
         Pow staje jedna komórka, która zaw iera wszys tkie cechy przekazane
         przez komórki rodzi ciel skie i jest ona wypad kową dwóch różnych
         linii dziedz ictwa oraz stanowi pod tym wzglę dem jedyny i niepow-
         tarzalny zaw iązek nowego życia. Ten wielki cud natury, jakim jest
         zapłod nie nie (…) jest początkiem życia dziecka w łonie matki”.
         (R. Kurniewicz-Witczakowa, J. Kopczyńska-Sikorska (red.), Nasze dziecko, Państ wowy
         Zakład Wydawnictw Lekars kich, Warszawa 1994, s. 31)


         „Chromosomy komórki jajowej i plemnika zawierają się w odpo-
         wiednio żeńskim i męskim jądrze komórkowym. Jądra te łączą się ze
         sobą, aby utworzyć pojedyncze, diploidalne jądro komórkowe za-
         płodnionej zygoty. Ten moment tworzenia się zygoty można uznać
         za początek, bądź też punkt zerowy rozwoju embrionalnego”.
         (J. W. Larsen, Human Embryonology, wyd. 2, New york: Churchill Livingstone, 1997, s. 17)
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18