Page 14 - Ekologia prokreacji 2021
P. 14

1 .  Z APŁODNIENIE  POCZ Ą TKIEM  Ż y CIA  CZŁO WIEKA 13

      „Aby mogło powstać nowe życie, musi dojść do zapłodnienia, czyli
      połączenia się komórki płciowej męskiej z komórką płciową żeńską,
      w wyniku czego powstaje nowa struktura potomna nazywana zygo-
      tą. (...) W tym czasie dochodzi też do określenia płci płodu”.
      (A. Malarewicz (red.), Położnictwo. Podstawy opieki położniczej. Podręcznik dla stu-
      dentów licencjackich i magisterskich kierunków położnictwa i ginekologii, Wydaw-
      nictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce
      2009, s. 42–43)


      „Zapłodnienie – połączenie gamet w celu utworzenia nowego orga-
      nizmu – jest punktem kulminacyjnym wielu złożonych procesów
      komórkowych”.
      (M. R. Marcello, G. Singaravelu, A. Singson, Germ Cell Development in C. elegans,
      w: „Advances in Experimental Medicine and Biology”, Vol. 757, 2013, s. 321–350)


      „Przeniknięcie plemnika przez błonę komórkową komórki jajowej
      rozpoczyna życie organizmu rozmnażającego się drogą płciową”.
      (H. R Marsden, I. Tomaatsu, A. Kros, Model systems for membrane fusion, w: „Che-
      mical Society Reviews”, Vol. 40, nr 3, 2011, s. 1572–1585)


      „Rozwój człowieka rozpoczyna się w trakcie zapłodnienia – procesu,
      w którym gameta męska, czyli plemnik, łączy się z gametą żeńską,
      czyli oocytem (komórką jajową), tworząc pojedynczą komórkę zwa-
      ną zygotą. Ta wysoko wyspecjalizowana, zdolna do wielokierunko-
      wego różnicowania się komórka, oznacza początek istnienia każdej
      i każdego z nas jako jedynej w swoim rodzaju osoby”.
      (K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, The Developing Human: Clinically Orien-
      ted Embryology, wyd. 7, Philadelphia, PA: Saunders, 2003, s. 16)


      „Pomimo iż życie ludzkie jest procesem ciągłym, zapłodnienie jest
      momentem przełomowym, gdyż w zwyczajnych okolicznościach
      uformowany zostaje nowy, odrębny genetycznie ludzki organizm”.
      (R. O’Rahilly, F. Müller, Human Embryology and Teratology, wyd. 2, New york: Wiley-
      -Liss, 1996, s. 8)
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19