Page 10 - Ekologia prokreacji 2018
P. 10

10  EK OL OGIA PR OKRE A C JI . V ADEME CUM


           Życie zaczyna się od poczę cia. Przytaczamy przykład owe
           wypowiedzi naukow ców i lekarzy pochodzące z różnych
                   pub likacji, które potwierdzają ten fakt.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15