Page 6 - Ekologia prokreacji 2021
P. 6

Od Redakcji


          Istotnym elementem misji Polskiego Stowarzyszenia
         Obrońców Życia Człowieka jest edukacja, ukierunkowana na
         kształtowanie i umacnianie w społeczeństwie postaw pro-life.
         Jedną z jej form stanowi działalność wydawnicza, realizowa-
         na przez publikowanie materiałów edukacyjnych w postaci
         ulotek i biuletynów, poświęconych wybranym aspektom
         problematyki pro-life. W roku 2016 do katalogu dotychczas
         publikowanych przez Stowarzyszenie materiałów dołączyła
         pozycja książkowa pt. „Ekologia prokreacji – Vademecum”.
         Stanowi ona novum w jego działalności wydawniczej nie tylko
         dlatego, że jest pierwszą wydaną przez nie książką, ale przede
         wszystkim z tego względu, iż problem prokreacji został w niej
         przedstawiony wielowątkowo – i to z dwóch różnych punktów
         widzenia. Bazując na wynikach badań naukowych, ukazano
         w tej publikacji istotę, formy oraz zdrowotne i psychospołecz-
         ne konsekwencje reprezentowania zarówno proekologicznej,
         jak i antyekologicznej postawy wobec przekazywania życia.

          Ponieważ pierwszy, kilkutysięczny nakład tej książki zo-
         stał już wyczerpany, postanowiliśmy przygotować drugie jej
         wydanie. Zachowując dotychczasowy układ treści, wzboga-
         ciliśmy zawartość merytoryczną poszczególnych rozdziałów
         o informacje płynące z badań naukowych, których wyniki
         zostały opublikowane już po ukazaniu się pierwszego wyda-
         nia książki. Zaktualizowaliśmy także informacje, zamieszczo-
         ne w ostatnim rozdziale książki zatytułowanym „Dodatek.
         Alternatywy”, dotyczące możliwości nawiązania kontaktu
         z placówkami, które osobom zainteresowanym służą pomocą
         w sprawach związanych z prokreacją.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11