Page 6 - Ekologia prokreacji 2018
P. 6

6  EK OL OGIA  PR OKRE A C JI .  V ADEME CUM

         Wstęp         Pomysł przygotowania książki, którą oddajemy do rąk Czytelników,
         zrodził się z przekonania, że w toczącym sie w przestrzeni publicz-
         nej dyskursie na temat spraw związanych z ludzką płodnością i pro-
         kreacją brak jest równowagi między argumentami formułowanymi
         przez reprezentantów opcji pro-life i pro-choice. Zwolennikom opcji
         pro-life, reprezentujacym ekologiczne podejście do prokreacji,
         przypisuje się niejednokrotnie brak naukowej podbudowy uzasad-
         niającej ich stanowisko, a opieranie się głównie na przesłankach na-
         tury aksjologicznej (lub wręcz ideologicznej). Taka ocena nie sprzyja
         traktowaniu wysuwanych przez nich racji z należytą powagą. Tym-
         czasem ich stanowisko ma głębokie podstawy naukowe, których
         źródłem są zbieżne w swojej wymowie wyniki badań prowadzonych
         przez naukowców w różnych krajach świata.


         Próba przybliżenia wyników badań naukowych dotyczących zdro-
         wia prokreacyjnego publikowanych współcześnie w recenzowa-
         nych czasopismach specjalistycznych (przede wszystkim o profi lu
         medycznym) stanowi podstawowy cel przezentowanej książki.
         Skutki zdrowotne antykoncepcji hormonalnej, efektywność środ-
         ków wczesnoporonnych, komplikacje i odległe skutki aborcji, na-
         stępstwa procedury in vitro – to zagadnienia dociekliwie badane
         przez naukowców. Periodyki medyczne są pełne głosów w oży-
         wionej i burzliwej, jak na standardy panujące w świecie nauki,
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11