Page 11 - Ekologia prokreacji 2018
P. 11

Z APŁODNIEN IE  POCZ Ą TKIEM  Ż Y CIA  CZŁO WIEKA 11

        Kiedy rozpoczyna się życie człowieka?      „Połącze nie się jąder komórkowych jaja i plem nika jest to najważ-
      niejszy moment zapłod nienia – pow stanie nowego orga nizmu.
      Od momentu połączenia się jąder komórkowych jaja i plem nika
      rozpoczyna się rozwój nowego człowieka”.

      (Z. Bielańska-Osuchowska, Jak zaczyna się życie człowieka, Wydawnictwo Naukowe
      PWN, Warszawa 1994, s. 34)


      „Poczęcie, definiowane jako zapłodnienie jaja przez plemnik, ozna-
      cza początek rozwoju człowieka”.

      (C. D. Lynch, L. W. Jackson, G. M. Buck Louis, Estimation of the day-specific probabilities
      of conception: current state of the knowledge and the relevance for epidemiological
      research, w: „Pediatric and Perinatal Epidemiology”, Vol. 20 (Suppl. 1), 2006, s. 3–12)

        „Poczęcie, definiowane jako
        zapłodnienie jaja przez plemnik,       <<
        oznacza początek rozwoju
        człowieka”.      „Rozwój embrionu rozpoczyna się w fazie pierwszej, kiedy to plem-
      nik zapładnia oocyt, tworząc razem z nim zygotę”.
      (A. M. England, A Life Before Birth, wyd. 2, England: Mosby, 1996, s. 31)


      „Najważniejszym skutkiem zapłodnienia jest przywrócenie diplo-
      idalnej liczby chromosomów pochodzących w połowie od matki
      i w połowie od ojca. Zdeterminowana zostaje również płeć potom-
      ka. Plemnik 23X odpowiada za płeć chromosomalną żeńską, nato-
      miast plemnik 23Y za płeć chromosomalną męską”.

      (B. L. Kmieć, D. Kaczmarczyk, G. H. Bręborowicz (red.), Położnictwo i ginekologia,
      Tom I, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007, s. 6)
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16