Page 11 - Ekologia prokreacji 2021
P. 11

10  EK OL OGIA  PR OKRE A C JI .  V ADEME CUM

                      Życie zaczyna się od poczę cia.
                   Przytaczamy przykład owe wypowiedzi
                naukow ców i lekarzy, pochodzące z różnych
                   pub likacji, które potwierdzają ten fakt.
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16