Page 8 - Ekologia prokreacji 2021
P. 8

poważnie i z należytą uwagą. Tymczasem w przestrzeni publicznej
      niejednokrotnie powielane są rzekomo „naukowe” opinie, np. że
      jedynym remedium na uniknięcie plagi niechcianych ciąż u nastola-
      tek jest dostęp do antykoncepcji i pigułek dzień po, a na ogranicze-
      nie pandemii HIV – rozdawnictwo prezerwatyw, które trudno uznać
      za niepodważalny wyraz stanowiska współczesnej nauki.
      Materiały zawarte w tej publikacji zostały zebrane w wyniku kweren-
      dy bibliotecznej w bazach literatury medycznej PubMed i MedLine.
      Ich pre zentacja stanowi wyraz realizacji prawa do rzetelnej informa-
      cji, o którym mowa np. w Deklaracji Praw Seksualnych .
                            1
      Zaproponowana forma publikacji, z klarownym podziałem na roz-
      działy, dotyczące różnych aspektów zdrowia prokreacyjnego oraz
      zastosowanie formuły pytań i odpowiedzi, ma ułatwić Czytelnikom
      dotarcie do tych zagadnień, które uznają za najbardziej dla siebie
      interesujące. Należy zaznaczyć, że zawarte w kolejnych rozdziałach
      krótkie streszczenia wyników poszczególnych badań mają służyć je-
      dynie zasygnalizowaniu, a nie wyczerpującemu ukazaniu zagadnień,
      które autorzy opracowania uznali za szczególnie istotne.


      1 „Każdy powinien mieć dostęp do rzetelnych naukowo i zrozumiałych informacji na
      temat seksualności, zdrowia reprodukcyjnego oraz praw związanych z seksualnością,
      możliwych do uzyskania w różnych źródłach. Informacje te nie powinny podlegać
      subiektywnej cenzurze, zatajeniu ani zamierzonemu przedstawianiu w fałszywym
      świetle”. Declaration of Sexual Rights, World Association for Sexual Health, 2014,
      www.worldsexuology.org
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13