Page 5 - Ekologia prokreacji 2018
P. 5

W S TĘP 5        Od Redakcji

        Istotnym elementem misji Polskiego Stowarzyszenia Obroń-
        ców Życia Człowieka jest edukacja, ukierunkowana na kształ-
        towanie i umacnianie w społeczeństwie postaw pro-life. Jedną
        z jej form stanowi działalność wydawnicza, realizowana przez
        publikowanie materiałów edukacyjnych w postaci ulotek i biu-
        letynów, poświęconych wybranym aspektom problematyki
        pro-life. W roku 2016 do katalogu dotychczas publikowanych
        przez Stowarzyszenie materiałów dołączyła pozycja książ-
        kowa pt. „Ekologia prokreacji – Vademecum”. Stanowi ona
        novum w jego działalności wydawniczej nie tylko dlatego, że
        jest pierwszą wydaną przez nie książką, ale przede wszystkim
        z tego względu, iż problem prokreacji został w niej przedsta-
        wiony wielowątkowo – i to z dwóch różnych punków widzenia.
        Bazując na wynikach badań naukowych, ukazano w tej publi-
        kacji istotę, formy oraz zdrowotne i psychospołeczne konse-
        kwencje reprezentowania zarówno proekologicznej, jak i anty-
        ekologicznej postawy wobec przekazywania życia.

        Ponieważ pierwszy, kilkutysięczny nakład tej książki został już
        wyczerpany, postanowiliśmy przygotować drugie jej wyda-
        nie. Zachowując dotychczasowy układ treści, wzbogaciliśmy
        zawartość merytoryczną poszczególnych rozdziałów o infor-
        macje płynące z badań naukowych, których wyniki zostały
        opublikowane już po ukazaniu się pierwszego wydania książki.
        Zaktualizowaliśmy także informacje, zamieszczone w ostatnim
        rozdziale książki zatytułowanym „Dodatek. Alternatywy”, do-
        tyczące możliwości nawiązania kontaktu z placówkami, które
        osobom zainteresowanym służą pomocą w sprawach związa-
        nych z prokreacją.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10